Välkommen till Krafthem!

Krafthem utvecklar smarta lösningar för att bidra till energiomställningen och erbjuder flera olika tjänster till privatpersoner och företag. Välj nedan vad du letar efter.

Hållbar el – vad innebär det och hur bra är den för miljön och klimatet?

Hållbar el är ett av många sätt att namnge el, och betydelsen av den kan variera. I denna artikel reder vi ut olika benämningar på el, samt ifrågasätter argument för hur elproduktionen och -konsumtionen kan bli så hållbar som möjligt och hur vi bäst kan bidra till en hållbar energiomställning.

article image

Hållbar, förnyelsebar, grön eller ren, vad är skillnaden på dessa eltyper? Som kund är det svårt att veta vad dessa begrepp egentligen innebär. Förnybar el har producerats av elkällor som drivs av förnybara resurser, sol, vind och vatten. Dessa resurser riskerar inte att ta slut, till skillnad från kol som används i kolkraftverk och uran eller andra tunga grundämnen som idag behövs för att utvinna energi från kärnkraftverk. Resterande begrepp tillåter olika tolkningar som varje elleverantör själv får bestämma, eftersom det i Sverige idag inte finns någon opartisk granskning av elen. Men generellt innebär grön el och miljöel att elen producerats från förnybara källor, med mindre miljöpåverkan. Ren el signalerar oftast att elen producerats utan fossilfria energikällor, alltså kan även energi från kärnkraft räknas in i denna kategori.

Vad som verkligen är hållbart generellt kan definitivt diskuteras, och innebär oftast komplexa resonemang. Men el som är märkt Bra miljöval är ett exempel på ansträngningar för att göra elen så hållbar som möjligt, och för att driva elindustrin i rätt riktning mot en hållbar omställning. Bra miljöval kommer från Naturskyddsföreningen och är en av världens hårdaste miljömärkningar och den enda oberoende märkningen för el i Sverige. Märkningen ställer dels krav på att elen till 100% kommer från förnybara källor, men utöver det också miljökrav för att minska påverkan på miljön och ta större hänsyn till negativa konsekvenser för människor, djur och växter av elproduktion. Exempelvis ska vindkraft placeras utanför känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden för att minska påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Producenter av vattenkraft måste ha ett basflöde med vatten för att vattnet ska följa sitt naturliga flöde och undvika torrläggning nedströms, som förhindrar fisk från att vandra uppströms. Solceller måste återvinnas när de monteras ner och för biobränsle krävs FSC-märkning och att askan i restavfallet återförs till skogen för att utnyttjas i kretsloppet som näringsämne. Dessutom bidrar varje såld kilowattimme el märkt med Bra miljöval med pengar till projekt och initiativ som minskar elanvändningen och reparerar miljö- och klimatskador.

Men precis som för alla eltyper gäller att olika benämningar på el i praktiken endast innebär att ursprungsgarantier har inhandlats av elleverantören. Då produktionen av el beror på efterfrågan vid en specifik tidpunkt, samt väderförhållanden för samtliga förnybara källor går alltså inte att säkerställa att el från en viss källa kommer till en viss konsument. Detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt, men är viktigt att känna till då det innebär att all elanvändning på så sätt har en påverkan på miljön och klimatet. Därför används ofta argumentet att den mest hållbara elen är den som inte konsumeras eller produceras, vilket till viss del stämmer. Men samtidigt har el varit, och fortsätter att vara, avgörande för utvecklingen av människan och våra samhällen, samt för vårt välmående och vår hälsa, inte minst för att klara av kalla vintrar och kunna få mat för vår överlevnad. Därför krävs innovation, utveckling och applicering av ny teknik för att driva energiomställningen. En nyckel kan bli elektrisk flexibilitet, som kan balansera utbud och efterfrågan på elmarknaden, och på så sätt öka andelen förnybar energi i energimixen samt undvika elbrist i näten. Läs mer om elektrisk flexibilitet, tekniken som möjliggör det och hur du kan ta del av din unika utsläppsanalys eller klimatkompensera i våra andra artiklar.