Välkommen till Krafthem!

Krafthem utvecklar smarta lösningar för att bidra till energiomställningen och erbjuder flera olika tjänster till privatpersoner och företag. Välj nedan vad du letar efter.

Grön el – kan man veta vilken el man får?

Grön el är ett av många sätt att benämna el som kommer från förnybara källor. Men går det att säkerställa att elen som kommer till en specifik individ producerats av en specifik källa? Läs mer om ursprungsgarantier, elcertifikat och hur du genom din elkonsumtion kan ha en positiv påverkan på miljön.

article image

Till det som ofta slarvigt kallas ”Grön el” räknas oftast el som är producerad av förnybara källor, det vill säga vattenkraft, vindkraft, solceller och biobränsle. Oftast är denna el den samma som ursprungsmärkt el, vilket syftar till att garantera att elen kommer från en viss energikälla. Detta bedöms generellt som positivt då nämnda förnybara källor inte har några marginalutsläpp då elen produceras, jämfört med elkällor som kolkraft. Enligt lag ska all el ursprungsmärkas, och elleverantörer har ansvar för att vara transparenta vad gäller varifrån elen kommer, och vilken miljöpåverkan som produktionen av elen har haft. Men eftersom det idag inte finns någon opartisk granskning av elen väljer varje elleverantör själv hur elen ska kallas, däribland är ”Grön el” ett vanligt alternativ.

Däremot är ursprungsgarantier omtvistade då det är fysikaliskt omöjligt att säkerställa att just grön el kommer till en specifik kund, med undantaget för hushåll som använder sin egenproducerade solenergi. Hela elnätet är nämligen ett sammankopplat system, vars momentana elproduktion regleras med avseende på efterfrågan på el överlag, för att upprätthålla spänningen i elnätet, samt en frekvens på cirka 50 Hz. Att en elleverantör köpt ursprungsgarantier för ”Grön el” ska alltså betyda att den mängd el som leverantörens kunder förbrukar på årsbasis ska produceras av de valda elkällorna, och tillföras till elnätet. Producenterna ska därmed få en ökad intäkt som beror på utbudet och efterfrågan på den elen, vilket ska verka som ett incitament för att utöka den förnybara elproduktionen.

Men i Sverige är skillnaden marginell för att få producenten att investera i ytterligare produktion då tillgången på förnybar el, speciellt vattenkraft, är relativt god. I Sverige finns sedan drygt femton åt tillbaka dessutom ett elcertifikatsystem, som är ett subventionssystem som reglerar andelen förnybar energi enligt bestämmelser, oberoende av kunders efterfrågan. Detta gör tyvärr att handeln av ursprungscertifikat och kunders efterfrågan har en mycket begränsad möjlighet att påverka andelen förnyelsebar energi i systemet. För att Grön el ska ha en positiv miljöpåverkan, krävs att efterfrågan på Grön el är större än dagens utbud, så att elbolagen investerar i utbyggnad och utveckling av Grön el, alternativt att högre priser på Grön el leder till mer forskning inom området. Tillika, om hela livscykelperspektivet betraktas orsakar även förnybara elkällor utsläpp. Därför krävs ytterligare åtgärder för att påskynda den hållbara energiomställningen. Att minska sin elanvändning är såklart ett alternativ för att stötta klimatet. Men en annan lösning är att använda elen smart, exempelvis när utsläppsnivåerna i systemet är låga, och jämna ut efterfrågan av el för att kunna öka andelen förnybar energi som kan komma till användning, och minska importbehovet av el från länder där elen producerats av kolkraft. Med elektrisk flexibilitet och utsläppsanalys är detta möjligt, läs vidare om detta i Krafthems artikelserie.