Välkommen till Krafthem!

Krafthem utvecklar smarta lösningar för att bidra till energiomställningen och erbjuder flera olika tjänster till privatpersoner och företag. Välj nedan vad du letar efter.

DAC – Fångar in koldioxid från atmosfären

DAC är en av de mest hyllade teknikerna för att kompensera klimatet för de koldioxidutsläpp vi orsakar. Sparsamt med vatten- och landåtgång samt relativt oberoende av plats menar experter att DAC är en del av lösningen för att nå klimatmålen.

article image

Direct air capture, alltså direkt infångst av luft, är en teknologi för att fånga in koldioxid från atmosfären genom ett flertal kemiska reaktioner, för att också kunna lämna tillbaka resten av luften till naturen. Den första anläggningen för DAC i Schweiz år 2017 och tre år senare, i juni 2020 fanns 15 aktiva anläggningar för DAC, vilka tillsammans fångade in mer än 9000 ton koldioxid per år.

Den exakta processen för DAC beror på vilken teknik som används. Men gemensamt för samtliga processer är att omgivande luft dras in i en DAC-anläggning för att binda koldioxiden som luften innehåller. Numera har det även blivit möjligt att fånga in koldioxid direkt från den omgivande luften genom att använda förnyelsebar eller avfallsenergi. Den infångade koldioxiden koncentreras och pumpas sedan under jord för permanent lagring i stenformationer som omvandlas till mineraler inom två år. Alternativt kan de användas i produktionen av kemikalier, bränsle, byggmaterial eller andra produkter som innehåller koldioxid. Därmed avlägsnas koldioxiden från atmosfären och binds säkert och permanent. Den resterande luften, fri från koldioxid, släpps därefter åter tillbaka ut i atmosfären.

DAC motsvarar i princip processen som träd och andra växter gör konstant genom sin fotosyntes, med skillnaden att DAC kan genomföra detta betydligt snabbare och komprimerar koldioxiden för att sedan lagra den, eller återanvända den. DAC kräver också mindre landyta än andra etablerade klimatkompensationstekniker som plantering av träd och BECCS, och kan genomföras utan vatten. DAC argumenteras vara industriellt skalbart, då utrustningen som behövs kan byggas från utrustning and processer från andra stora industrier. Detta innebär att redan aktiva försörjningskedjor kan användas, samt att dessa har tillförlitliga produktionskostnader. Dessutom är kostnaden för att fånga in koldioxiden från atmosfären relativt låg, då ett ton koldioxid kan fångas in till en kostnad av 100 US dollar. Vidare är placeringen för DAC flexibel, och kan placeras på icke-odlingsbar mark där energi finns i överflöd eller är billig. Men de största fördelarna kan ändå vara att processen kan genomföras utan giftiga kemiska processer, och utan att ytterligare utsläpp av koldioxid orsakas. FN:s klimatpanel IPCC pekar på att tekniker för koldioxidavskiljning, däribland DAC inräknad, kommer att vara avgörande för att klimatmålen uppsatta i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen med 1,5 °C ska kunna uppnås, samt att säkerställa netto noll utsläpp av växthusgaser år 2050 enligt EU.