Välkommen till Krafthem!

Krafthem utvecklar smarta lösningar för att bidra till energiomställningen och erbjuder flera olika tjänster till privatpersoner och företag. Välj nedan vad du letar efter.

BECCS – Klimatkompensation med långvariga resultat

Koldioxidlagring från biomassa (BECCS) är en teknik som fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren och är en åtgärd för att skapa negativa, eller minusutsläpp. För att åstadkomma detta kombineras geologisk koldioxidlagring (CCS) med användning av biomassa och därmed sänks halten av koldioxid i atmosfären och den globala uppvärmningen minskar. Om än delvis ifrågasatt, menar forskare och experter att det finns potential för BECCS att väsentligt bidra till att minska klimatförändringarna.

article image

BECCS står för bio-energy with carbon and capture storage och är en metod för att producera energi från biomassa och lagra koldioxiden. Anledningen för detta är att koldioxid och andra växthusgaser oundvikligen gör klimatet varmare och skyndar på många klimatförändringar som kan innebära förödande konsekvenser för människor och djur på vår planet. För att minimera klimatförändringarna och hålla temperaturökningen under 2°C enligt UNFCC:s Parisavtal måste nuvarande växthusgasutsläpp halveras till 2050 och sedan fortsätta att minska. För att uppnå detta krävs troligen en kombination av minskad och mer effektiv energianvändning, el från förnyelsebara källor och CCS eller andra typer av klimatkompensation. BECCS presenteras dock som en potentiell aktivitet för att minska klimatförändringarna i långsiktiga klimatscenarier och spelar till och med en nyckelroll enligt många av FN:s klimatpanel IPCC:s scenarier, då det har potential att skapa negativa utsläpp för produkter och aktiviteter och på så sätt kompensera för tidigare kraftiga utsläpp och överskridande temperaturökningar.

För att kunna genomföra BECCS, är den huvudsakliga teknologin som krävs CCS (Carbon capture and storage), vilken går ut på att avlägsna koldioxid och andra växthusgaser från atmosfären och på så sätt kompensera klimatet för redan orsakade oundvikliga utsläpp. CCS sker i tre steg. Först avskiljs koldioxid från rökgaser från kraftverk, processindustrier eller förbränningsanläggningar. Sedan komprimeras och transporteras den infångade koldioxiden till en plats där de till sist lagras i utarmade olje-och gasfält eller djupt ner i marken. Koldioxiden måste kunna lagras i en berggrund som är porös, men har en mer tät och stabil bergart ovanför, vilket säkerställer att koldioxiden stannar kvar under överskådlig tid så att de positiva klimatförändringarna inte reverseras.

Det bör medges att BECCS till stor del fortfarande är under utveckling, och det finns ännu många osäkerheter kring lagringskapacitet, tillgång på biomassa och konflikter med mångfald och mål för livsmedelstillgång samt andra kostnader för finansiering och tillgång till landmassor, gödselmedel och vatten. Däremot kräver BECCS betydligt mindre landyta och vattenåtgång jämfört med plantering av träd som är en annan vanlig teknik för att binda koldioxid från atmosfären i kolsänkor. I exempelvis Sverige finns stor potential för BECCS, då det finns många pappersmassabruk längs de svenska kusterna, från vilka koldioxiden kan skeppas till norska lagringsfält i Nordsjön. Men för att se verklig effekt för klimatet från BECCS krävs att utvecklingen av BECCS prioriteras på den politiska agendan samt inom företag. Därför erbjuder Krafthem möjligheten för kunder att klimatkompensera med CCS, och på så sätt göra elkonsumtionen helt klimatneutral, eller klimatpositiv.