KRAFTHEM AB:s (“Krafthem”) avtalsvillkor med privatkunder

Giltiga fr o m 2020-09-15

Avtalet är mellan Användaren (du) och Krafthem AB, org. nr. 559257-5558 (“Krafthem”)

 • 1.Krafthems innovativa teknik

  a. Krafthem är en innovativ och teknikdriven tjänst (“Tjänsten”) för att minska klimatpåverkan samt styra, handla och analysera el, Tjänsten tillhandahålls av Krafthem AB (“Krafthem”). Mer information om Krafthem finns på www.krafthem.se

 • 2. Avtalet

  a. Detta avtal (“Avtalet”) är giltigt från den dag Krafthem accepterat Användarens önskemål att använda Tjänsten. Krafthem äger rätten att utföra en sedvanlig kreditprövning som kan resultera i att Användaren inte erhåller tillgång till Tjänsten.

  b. Leverans av el påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättningen att Krafthem erhållit giltiga uppgifter av Användaren. Användaren svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandelsföretag.

  c. Klimatkompensation påbörjas samtidigt som leveransen av el. Tills dess att elnätsföretaget har installerat elmätare med timavläsning baseras uträkningar på schabloniserade värden. Först när elmätare med timavläsning finns hos Användaren kan Krafthem beräkna Användarens specifika utsläpp.

  d. Efterfrågeflexibilitet, också benämnt laststyrning, påbörjas skyndsamt efter det att Användaren har kopplat upp en styrbar last gentemot Tjänsten. I de fall regulatoriska krav tarvas kan Krafthem inte hållas ansvarig för eventuell försening.

 • 3. Allmänna villkor

  a. I tillägg till villkoren i Avtalet gäller även svenska lagar och föreskrifter samt Elbranschens Allmänna Avtalsvillkor. Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara eller bli ogiltig enligt lag eller föreskrift, skall detta inte påverka giltigheten av Avtalets övriga delar. Vid eventuell motsättning med Elbranschens Allmänna Avtalsvillkor har Avtalets villkor företräde.

  b. Innehållet i Avtalet skall därvid jämkas i nödvändig omfattning för att undanröja ogiltigheten, varvid utgångspunkten skall vara att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i Avtalet. Krafthem har rätt att ändra priser i avtalet till följd av förändringar av lagar eller föreskrifter som påverkar Krafthems kostnader.

  c. Krafthem äger rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom underrättelse till kunden minst 14 dagar före ikraftträdandet. Sådan underrättelse ska ske genom ett meddelande via app och/eller e-post till av Användaren angivna kontaktuppgifter.

  d. Krafthem har rätten att överlåta Avtalet till annan part till rådande villkor. Användaren äger inte rätten att överlåta Avtalet till annan part.

 • 4. Registrering

  a. Innan Användaren kan använda Tjänsten behöver denne registrera ett konto. Krafthem kommer automatiskt verifiera och utöka den angivna informationen. Användaren är skyldig att uppdatera kontaktinformationen när tidigare angiven information är inaktuell. Om Användarens uppgifter i Tjänsten är inaktuella äger Krafthem rätten att omedelbart byta prisplan för Användaren.

 • 5. Villkor och pris

  a. Vid var tid gällande avtalsvillkor, allmänna avtalsvillkor och elpriser erhålls via Krafthems hemsida. Självkostnaden och avgifter består av kostnader såsom elpris, transaktionsavgifter, avgifter till Svenska kraftnät, elcertifikat, ursprungsgarantier, obalansavgifter m.m. Månadskostnaden täcker fasta avgifter för tillhandahållandet av el till Användaren samt Tjänstens unika teknik.

  b. Avtalet löper tillsvidare och Användaren kan säga upp avtalet via Krafthems kundservice. Både Användaren och Krafthem har rätten att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid. Avtalet sägs inte upp då Användaren loggar ut från eller avinstallerar en applikation. Önskar Användaren säga upp Avtalet ska detta skriftligen meddelas Krafthem.

 • 6. Fullmakt

  a. Vid tecknande av Avtalet ger Användaren Krafthem fullmakt att; (1) Genomföra inköp och försäljning av effekt och energi av elektricitet på öppna marknader och genom bilaterala eller multilaterala avtal. (2) Hämta uppgifter om Användarens anläggningsuppgifter, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Användarens elmätare via nätägaren samt begära timmätning från din elmätare samt tillgång till data från elmätaren via andra tillgängliga eller kommande metoder. (3) Hämta uppgifter om bindningstid och uppsägningstid från Användarens nuvarande elleverantör samt säga upp ditt befintliga elavtal efter eventuell bindningstid och/eller uppsägningstid. (4) Begära samfakturering från Användarens elnätsägare om denne tillåter det för att förenkla vardagen för Användaren.

 • 7. Överskott från lokal elproduktion

  a. Om Användaren producerar egen el kan Krafthem sälja överskottet till andra Krafthem-användare eller på den öppna marknaden. Ersättningen följer priset på Nord Pool Spot per timme i aktuellt elområde.

  b. Krafthem kan köpa Användarens elcertifikat och ursprungsgarantier till var tid gällande marknadspris.

  c. Om Användaren inte erhåller elcertifikat och ursprungsgarantier för elproduktion kan Krafthem hjälpa till med extra ersättning genom att för Användarens räkning ansöka om dessa från Energimyndigheten.

 • 8. Klimatneutral el

  a. Om Användaren önskar klimatneutral eller klimatpositiv el kommer Krafthem att löpande beräkna utsläppen av koldioxidekvivalenter baserat på data från tredje part.

  b. Kostnader som faktureras för att kompensera för utsläppen är baserat på prisuppgifter från tredje part för koldioxidinfångning och lagring (“CCS”). Utöver den direkta kostnaden för CCS har Krafthem även rätt att erhålla ersättning för, men inte begränsat till, administrativa kostnader såsom förmedling, transaktionskostnader, uppföljning och ytterligare efterforskning.

 • 9. Efterfrågeflexibilitet

  a. Om Användaren har anslutit en styrbar last till Tjänsten kommer Krafthem att anpassa elkonsumtionen hos lasten efter var tid gynnsamt beteende. Krafthem ska ta hänsyn till historiskt praktiskt användande av lasten, miljöpåverkan och potentiella ekonomiska besparingar. Krafthem antar att Tjänsten är den enda involverade part i aktiv automatisk styrning av all ansluten last.

  b. Krafthem har rätt att samla all data tillgänglig från ansluten last samt komplettera data med ytterligare data från andra källor

  c. Användaren äger rätt att närsomhelst meddela Krafthem om att hen önskar lasten borttagen från Tjänsten varpå Krafthem är skyldiga att skyndsamt utföra önskan.

  d. Användaren äger rätt att tillfälligt pausa Tjänstens styrning av lasten.

  e. Potentiell ekonomisk besparing eller intjäning till följd av laststyrning skall fördelas lika mellan Användaren och Krafthem.

  f. Krafthem kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår på lasten eller på grund av lasten som anslutits till Tjänsten.

 • 10. Betalning för Tjänsten

  a. Din faktura skickas ut minst 15 dagar innan den förfaller till betalning. Det innebär att Elbranschens Allmänna Avtalsvillkor inte gäller i detta avseende. Betalning kan ske genom bankgiro, Swish, autogiro eller av från tid till tid annan av Krafthem tillåten form.

  b. Om en faktura är obetald vid förfallodatumet så kan en påminnelsefaktura skickas per e-post eller sms. Om betalningspåminnelsen ej betalas kan ärendet skickas vidare till ett inkassobolag. Krafthem har rätt att fordra ränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag samt begära ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

  c. Om betalning inte sker när ärendet har skickats vidare till inkasso har Krafthem rätt att omedelbart säga upp avtalet.

 • 11. Du har rätt att ångra dig

  a. Krafthem i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal tillämpar 14 dagars ångerrätt från den dag du erhåller en bekräftelse på Avtalet.

 • 12. Behandling av personuppgifter

  a. Krafthem är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi behandlar enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas i vår policy för att skydda din integritet, data och personuppgifter på www.krafthem.se

 • Krafthems uppgifter

  Krafthem AB org.nr. 5592557-5558 Huvudkontor på Birger Jarlsgatan 57 C 113 56 Stockholm, ℅ Norrsken www.krafthem.se